ประกาศเทศบาลตําบลท่าพระ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชายทุ่ง ม. 60

ประกาศเทศบาลตําบลท่าพระ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชายทุ่ง ม. 60

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่เทศบาลตําบลท่าพระ ได้ดําเนินการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชายทุ่ง ม. ๒ ๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดย กําหนดขายเอกสารประกวดราคา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และกําหนดยื่น ข้อเสนอราคา ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

เทศบาลฯ ขอยกเลิกประกาศข้างต้นดังกล่าว เนื่องจากไม่ได้แนบเอกสารแบบแปลนก่อสร้างใน ระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) และเทศบาลฯ จะดําเนินการประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างดังกล่าวใน โอกาสต่อไป โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.thapracity.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร) นายกเทศมนตรีตําบลท่าพระ


PDF_Output