ชุมชนต้นแบบตามโครงการ SOCIAL SMART CITY

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทสบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้นำหมู่บ้าน / ผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะฯ ในโอกาสที่ได้เดินทางไปตรวจราชการ และให้เกียรติเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือ การขับเคลื่อนงานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ตำบลท่าพระเป็น “ชุมชนต้นแบบตามโครงการ SOCIAL SMART CITY” การตรวจราชการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน / กลุ่มสตรี / คนพิการ / เด็กและเยาวชน ในพื่อนที่เทศบาลตำบลท่าพระ เข้าร่วมต้อนรับและนำคณะท่านผู้ตรวจฯ เยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินการฯ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ / ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น นายสุธี ศรสวรรค์ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ให้คำแนะนำและร่วมขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ตำบลท่าพระเป็น “ชุมชนต้นแบบ SOCIAL SMART CITY” ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ