เตรียมความพร้อมในการต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ / พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ มอบหมายหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสที่คณะผู้ตรวจฯ จะเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ