ประกาศเทศบาลตําบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชายทุ่ง ม. ๒๐

ประกาศเทศบาลตําบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชายทุ่ง ม. ๒๐

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตําบลท่าพระ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนชายทุ่ง ม. ๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวด ราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ