วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ โดย แบ่งเป็นสองทีม ประจำชุมชนหนองบัวดีหมี ๒ หมู่ที่ ๑๑ และ หนองบัวดีหมี ๓ หมู่ที่ ๑๘ โดย จะออกให้บริการ ครบทั้ง ๑๐ ชุมชน

วันจันทร์ ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยบริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ โดย แบ่งเป็นสองทีม ประจำชุมชนหนองบัวดีหมี ๒ หมู่ที่ ๑๑ และ หนองบัวดีหมี ๓ หมู่ที่ ๑๘ โดย จะออกให้บริการ ครบทั้ง ๑๐ ชุมชน

Loading