วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๕ น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าพระ ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ จาก ประชาชนว่าเกิดไฟใหม้กองฟางถนนหน้าวัดเทพฯ บ้านหนองบัวดัหมึหมู่ที่ ๒๐ งานป้องกันฯได้นำรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ ๒ นาย เข้าระงับเหตุ และสามารถระงับเหตุได้ในเวลาต่อมา

วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๕ น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าพระ ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ จาก ประชาชนว่าเกิดไฟใหม้กองฟางถนนหน้าวัดเทพฯ บ้านหนองบัวดัหมึหมู่ที่ ๒๐ งานป้องกันฯได้นำรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ ๒ นาย เข้าระงับเหตุ และสามารถระงับเหตุได้ในเวลาต่อมา

Loading