เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระ ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 1.2566

 1,982 การดูทั้งหมด,  55 การดูวันนี้