เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี หมู่ที่ ๑,๖.๗.๒๐ ตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระ ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เอกสารประกวด คสล.ถนนริมชี งบกลาง

 8,533 การดูทั้งหมด,  143 การดูวันนี้