ลงพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ยุทธศาสตร์

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ชุมชน หมู่ ๖ , หมู่ ๑๑ และหมู่ ๑๓ ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการตำบลท่าพระ (เขตเทศบาล) ภายใต้การกำกับดูแลของ นายประจวบ รักแพทย์ อำเภอเมืองขอนแก่น ลงพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ตามฐานข้อมูล TPMAP รวม ๔ ราย ประกอบด้วย ๑) นางเฉลียว ขินขุนทด หมู่ ๖ บ้านท่าพระเนาว์ ๒) นางประดับ สอนถม หมู่ ๑๑ บ้านหนองบัวดีหมี ๓) นายสมพงษ์ พิมพิลา หมู่ ๑๑ บ้านหนองบัวดีหมี ๔) นางเปลี่ยน กางโงน หมู่ ๑๓ บ้านสามัคคี การลงพื้นที่ฯ ในครั้งนี้มีท่านผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ฯ อาทิเช่น ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี , นายวรวุฒิ ลนไพรี รองปลัดเทศบาล , นางสาวสุวรรณี สีดาธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป , นางสาวณัฏธยาท์ โยหา ครู กศน.ตำบลท่าพระ, นางสาวมัณฑนา มูลกัณฐ์ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น , นางนกแก้ว สุติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.ท่าพระ , นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณไชยรพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายชาญศักดิ์. คูคีรีเขต เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ทีมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น , นายสุพัฒน์ รัตนจุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๓ ฯลฯ ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติงานฯ
ในนามของชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น , คณะเจ้าหน้าที่ทีมปฏิบัติการตำบลท่าพระ , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำชุมชน , อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 2,440 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้