โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแพ่งเกี่ยวกับชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแพ่งเกี่ยวกับชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ โดยมีนางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการฯ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณท่านวิทยากร คุณภูบดินทร์ วรชินา นิติกรปฏิบัติการ , คุณเทอดพงษ์ ศรีเชียงสา เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ที่ได้เสียสละเวลาถ่ายทอดความรู้ด้านกฏหมายให้แก่ประชาชนชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————–
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 2,397 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้