เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ และในฐานะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดยมีนายสุนทร ชูรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ นำโดยนายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำเสนอรายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ Covid – 19 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน , รายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ ฯลฯ ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
——————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 2,576 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้