(2560) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองสิม-หนองใต้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา “จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองสิม-หนองใต้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่  17 – 30 สิงหาคม 2560 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  และในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

purchase_20170808151920