(2560) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา “จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านท่าพระเนาว์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 2 – 15 สิงหาคม 2560 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  และในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

purchase_20170721090945