(2559) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่  28  มิถุนายน  –  14  กรกฎาคม  2559 ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161114120917