(2559) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนหน้าวัดเทพปูรณาราม หมู่ 7,20

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนหน้าวัดเทพปูรณาราม หมู่ที่ 7,20

ผลปรากฎว่า ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ  หจก. เฟท   ราคาที่เสนอ  817,900.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2559

purchase_20161114120438