(2559) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านแขก หมู่ 10

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านแขก หมู่ที่ 10

ผลปรากฎว่า ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด คือ  หจก. เอ ที ขอนแก่น   ราคาที่เสนอ  581,560.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  24  มีนาคม  2559

purchase_20161111161756