ประกาศผลการตัดสินผลงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเพิ่อขอรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 จากคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินระดับประเทศ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจกับรางวัลระดับประเทศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง…….
ประกาศผลการตัดสินผลงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเพิ่อขอรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 จากคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินระดับประเทศ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน 2564 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีผลการคัดเลือกประเภทเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งสิ้น ๑๔ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาล จำนวน ๘ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๖ แห่ง โดยมีผลการการคัดเลือกดังนี้
ประเภทเทศบาล
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
รองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น
รองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
รางวัลชมเชย ได้แก่
เทศบาลตำบลพระอินทรราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านแซว จังหวัดเชียงราย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ จังหวัดศรีสะเกษ
รองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวีดสมุทรสงคราม
รองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ จังหวัดเชียงราย
รางวัลชมเชย ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
—————————-
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 55 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้