นำเสนอผลงานการดำเนินงานตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)

วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำเสนอผลงานการดำเนินงานตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 เพื่อขอรับการประเมินผลจากคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินระดับประเทศ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) การนำเสนอผลงานฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานประกอบด้วย นายวรวุฒิ ลนไพรี รองปลัดเทศบาล , นางวัชราพร ใสกาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางแสงมณี สอนสวาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข , นางสาว พูนสิน พงศ์พรหมนาถ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฯลฯ ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลท่าพระ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 36 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้