โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ชุมชนหนองปลาเข็ง ๑ – ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ชุมชนหนองปลาเข็ง ๑ – ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีนายระพีพัฒน์ จันทวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ ๑ กล่าวรายงานฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดศิริมงคล กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องที่หรือพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าพระ จำนวน ๑๑,๙๐๐ บาท และได้รับเกียรติจากนางแสงมณี สอนสวาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข , นางพรรณี หลงภูงา ประธานชุมชนหนองปลาเข็ง , นายอำคา วรรณพฤกษณ์ ประธาน อสม. ชุมชนหนองปลาเข็ง , คณะกรรมการชุมชน , สมาชิก อสม. , เครือข่ายสุขภาพชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตราการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ วิทยากร นางสาวสุนิสา กิตติยา ที่ได้บรรยายถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกาย “ตันเถียนโยคะด้วยดัมเบลดินทราย” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 11 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้