พิธีถวายพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเทศบาลท่าพระ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีถวายพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเทศบาลท่าพระ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ โดยได้รับเมตตาจาก พระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น , เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม เมตตามอบให้โรงเรียนเทศบาลท่าพระ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ไว้เป็นที่สักการะบูชา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี , นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ , นายวรวุฒิ ลนไพรี รองปลัดเทศบาล นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล , พนักงานครู เข้าร่วมพิธีฯ ภายใต้มาตราการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอกราบขอบพระคุณ พระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น , เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม ที่ได้เมตตามอบพระพุทธรูป ให้แก่โรงเรียนเทศบาลท่าพระ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้
———————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 21 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้