เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “สมาชิสภาท้องถิ่นที่ไดัรับการเลือกตั้งใหม่” ในรูปแบบออนไลน์ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๓

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ นำคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ ประกอบด้วย นายถนอม มีป้อง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ , นายทวี เหมรา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ , นายสุดใจ ศรวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ , นายสำราญ เกื้อกิจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ , นายพงษ์เทพ วิเชียร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ และนางจงจิต สระบัวคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ รวม ๗ ท่าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “สมาชิสภาท้องถิ่นที่ไดัรับการเลือกตั้งใหม่” ในรูปแบบออนไลน์ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ รวม ๕ วัน ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลท่าพระ
—————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 52 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้