ประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิขอบฟ้ากว้างเพื่อบุคคลพิเศษ

วันอาทิตย์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ให้การต้อนรับ นายศุภชัย หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะฯ ในโอกาสที่ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ มูลนิธิขอบฟ้ากว้างเพื่อบุคคลพิเศษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , ครู , อาจารย์ , นักวิชาการ อาทิเช่น นางดุษฎี บุญมี ประธานมูลนิธิขอบฟ้ากว้าง , แพทย์หญิงปริยสุทธิ์ อินทสุวรรณ โรงพยาบาลสิรินธร , นายอดิศักดิ์ ประทัศสานัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พมจ.ขอนแก่น , ผศ.ดร.อรสา กงตาล อาจารย์พิเศษคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ และในโอกาสนี้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้นำคณะท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ไปตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลท่าพระ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลท่าพระ
—————————–
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 18 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้