มอบหมายหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ประเภทวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม (Sinopharm)

วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบหมายหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ประเภทวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) โดยเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้นำเสนอขอรับจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์ม จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น / ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น มีมติให้ความเห็นชอบให้เทศบาลตำบลท่าพระ ขอรับการจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้อนุมัติจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์ม ให้เทศบาลตำบลท่าพระ นำไปฉีดให้แก่ประชาชนทั่วไป / ผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง / สตรีตั้งครรภ์ และกลุ่มเปราะบาง ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ สำหรับกำหนดการลงทะเบียนฯ วัน เวลา และสถานที่ฉีดวัคซีนฯ เทศบาลตำบลท่าพระ จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป
—————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading