ครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยธรรมะและปัญญา ชุมชนหนองบัวดีหมี ๑

วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายพิสุทธิื อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยธรรมะและปัญญา ชุมชนหนองบัวดีหมี ๑ โดยมีนางอัมพร อินทะแสง ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ กล่าวรายงานฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี , นายถนอม มีป้อง สมาชิกสภาเทศบาล , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , ประธานชุมชน , คณะกรรมการชุมชน , แกนนำ อสม. เข้าร่วมกิจกรรมฯ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาเดชอุดม อุตะมาจารี ที่เมตตาบรรยายในหัวข้อธรรมะสร้างเสริมสุยภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีของคนในชุมชน เทศบาลตำบลท่าพระ ขอกราบขอบพระคุณ และขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 17 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้