ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดทำ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดทำ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี , ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี , นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล , นางวาริสา แก้วดอนหัน หัวหน้าสำนักปลัด , นางสุวณี ศรีหงส์ ผู้อำนวยการกองคลัง , นางสาวพัณณ์ชิตา ภัทรชัยธนพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นายกองเกียรติ ศรีวังสุ ผู้อำนวยการกองช่าง , นางวัชราพร ใสกาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางจันทนา ศรีวงษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
——————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 18 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้