ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ / คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ การประชุมในครั้งนี้มีท่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ / คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ / สมาชิกสภาเทศบาล / พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ครบองค์ประชุม
——————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 17 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้