ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ชุมชนตลาดท่าพระ หมู่ ๑๐ และชุมชนหนองปลาเข็ง หมู่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วัน พุธ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี , ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี และนายวรวุฒิ ลนไพรี รองปลัดเทศบาล นำคณะพนักงานเทศบาล , เจ้าหน้าที่ฯ , สมาชิก อสม. และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (Long–term care) ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภาวะ ยากลําบาก อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ประสบอุบัติเหตุ ความพิการต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุที่ชราภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจําวัน ณ ชุมชนตลาดท่าพระ หมู่ ๑๐ และชุมชนหนองปลาเข็ง หมู่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ผู้นำชุมชนฯ และสมาชิก อสม.ชุมชนตลาดท่าพระ , ชุมชนหนองปลาเข็ง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าพระ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ