ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ชุมชนหนองบัวดีหมี ๒ หมู่ ๑๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลท่าพระ

วัน อังคาร ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี , ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี , จ.ส.ต.เรืองศักดิ์ แก้วบ้านเหล่า เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายวรวุฒิ ลนไพรี รองปลัดเทศบาล นำคณะพนักงานเทศบาล , เจ้าหน้าที่ฯ , สมาชิก อสม. และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (Long–term care) ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภาวะ ยากลําบาก อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ประสบอุบัติเหตุ ความพิการต่างๆ ตลอดจนผู้สูงอายุที่ชราภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจําวัน รวม ๑๐ ราย ณ ชุมชนหนองบัวดีหมี ๒ หมู่ ๑๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ นางสาวบัวลอย สุดใจ ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๑๑ และสมาชิก อสม.ชุมชนหนองบัวดีหมี ๒ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ออกปฏิบัติงานร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าพระ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ