โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ (อผส.) ประจำปี ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ (อผส.) ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้นำท้องที่ / ผู้นำชุมชน และสมาชิก อผส. เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้นำท้องที่ / ผู้นำชุมชนฯ ที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ และขอขอบคุณท่านวิทยากร คุณราตรี ศรีล้อม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ท่าพระ และคณะวิทยากรกระบวนการชมรมทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดขอนแก่น นำโดยนายศุภชัย นาคประเวศ ที่ได้บรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ