คำสั่งเทศบาลตำบลท่าพระ ที่ 373/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่าพระ

คำสั่งเทศบาลตำบลท่าพระ แต่งตั้งคณธกรรมการศูนย์