ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายสังคม เหง้าจำปา ประธานสภาเทศบาล และในฐานะครูใหญ่โรงเรียนผู้สูงอายุฯ เทศบาลตำบลท่าพระ นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / คณะกรรมการ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสเทศบาลตำบลท่าพระ เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีท่าน ดร.ประสาทพร สีกงพลี นายกเทศมนตรีตำบลนาดูน และคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / พนักงานเทศบาล และนักเรียโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลนาดูน ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุจากทั้งสองหน่วยงาน
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่าน ดร.ประสาทพร สีกงพลี นายกเทศมนตรีตำบลนาดูน / ท่านผู้บริหารฯ / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / พนักงานเทศบาล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทาพระในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่น ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ