ประชุมแกนนำเครือข่ายสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าพระ

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
ร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแกนนำเครือข่ายสุขภาพ เทศบาลตำบลท่าพระ เพื่อหารือข้อราชการและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมรณรงค์เชิงรุก ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม “ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” (กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ตามโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี นายชลวิทย์ บุญศรี และแกนนำเครื่อข่ายสุขภาพฯ เข้าร่วมการประชุมฯ
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ