วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระจัดกิจกรรมประเพณี วันสงกรานต์ และกีฬาชุมชนสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลท่าพระ
เทศบาลตำบลท่าพระจัดกิจกรรมประเพณี วันสงกรานต์ และกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ขึ้น โดย มีนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิด และ กล่าวรายงานเปิดโครงการ โดย นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ ในกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร,สภาเทศบาลตำบลท่าพระ นำโดย นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ ,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานลูกจ้างเทศบาลฯ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในกิจกรรม มีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ภายในเขตเทศบาล,สรงน้ำพระ,รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุภายในชุมชนของเทศบาลตำบลท่าพระ,การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน,การประกวดขบวนพาเหรด,การประกวดก่อเจดีย์ทราย และการแสดงโชว์ต่างๆ ของแต่ละชุมชน รวมไปถึง การแสดงโชว์ สตั้นท์แมนของเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ
ชุมชนที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในการก่อเจดีย์ทราย คือ ชุมชนหนองปลาเข็ง ๒ , ชุมชุนที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ขบวนพาเหรด คือ ชุมชนหนองบัวดีหมี ๓ /// กีฬาพื้นบ้าน ในกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การแข่งขัน วิ่งผลัดกระสอบผสม ชายหญิง ชุมชนที่ชนะเลิศ อันดับที่ ๑ คือ ชุมชนหนองบัวดีหมี ๒ รางวัลชนะเลิศรองอันดับ ๑ คือชุมชน หนองบัวดีหมี ๓ และรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ คือชุมชนท่าพระเนาว์ ๒ // กีฬาวิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ทีมผสม ชายหญิง ชุมชนที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ ชุมชนหนองบัวดีหมี ๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ชุมชนท่าพระเนาว์ ๒ และชุมชนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คือ ชุมชนหนองบัวดีหมี ๓ //กีฬาวิ่งผลัดเสียบ ผสม ชายหญิง ชุมชนที่ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ คือ ชุมชนหนองบัวดีหมี ๒ ชุมชนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ชุมชนท่าพระเนาว์ ๑ และชุมชนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ คือ ชุมชนหนองปลาเข็ง ๑ //กีฬาวิ่งสามขา ทีมชาย ชุมชนที่ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ คือ ชุมชนหนองบัวดี ๔ ชุมชนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ชุมชนท่าพระเนาว์ ๒ และชุมชนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ ชุมชนนองปลาเข็ง ๒ //กีฬาวิ่งสามขา ทีมหญิง ชุมนที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ชุมชนหนองบัวดีหมี ๔ ชุมชนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คือ ชุมชนท่าพระเนาว์ ๑ และชุมชนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ ชุมชนท่าพระเนาว์ ๒ และกีฬา สกีบก ทีมผสม ชายหญิง ชุมชนที่ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ คือชุมชน ท่าพระเนาว์ ๒ ชุมชนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ชุมชนหนองปลาเข็ง ๒ และชุมชนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ ชุมชนหนองบัวดีหมี ๔
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบพระคุณ ทุกท่านมี่เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว หากมีสิ่งใด ที่ขาดตกบกพร่อง เทศบาลตำบลท่าพระ ขออภัยมา ณ ที่นี้ หวังว่าในปีต่อๆ ไป ท่านจักให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลฯ ต่อไป สวัสดีปีใหม่ไทย ของให้ทุกท่านมีแต่ความสุข พบเจอแต่สิ่งดีงาม เดินทางปลอดภัย มีโชคชัย ในทุกๆก้าวที่เดินทาง

Loading