วันอังคาร ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นายพิสุทธิ์อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมทั้ง คณะสมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ และคณะกรรมการชุมชน ทั้ง ๑๐ ชุมชน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อรับฟังบรรยาย เรื่อง “การบริการจัดการขุมชน เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”

วันอังคาร ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นายพิสุทธิ์อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมทั้ง คณะสมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ และคณะกรรมการชุมชน ทั้ง ๑๐ ชุมชน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อรับฟังบรรยาย เรื่อง “การบริการจัดการขุมชน เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน” โดยวิทยากรของ เทศบาลนครอุบลราชธานี ในกิจกรรมดังกล่าว เทศบาลตำบลท่าพระ ได้รับเกียรติในการต้อนรับ จาก นายประสพ สารสมัคร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลตำบลท่าพระขอขอบพระคุณทางเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นอย่างสูง ที่ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนความรู้ ในการศึกษาดูงาน ในครั้งนี้
หลังจากศึกษาดูงานที่ เทศบาลนครอุบลราชธานีเสร็จสิ้น คณะศึกษาดูงานได้เดินทางไปยัง วัดสิรินธรวนาราม (วัดภูพร้าว) เพื่อศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
วันพุธ ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ คณะศึกษาดูงาน ได้เข้ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วัดที่มีขนาดฆ้องที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม และเข้าศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา บ้านด่านใหม่ ให้เกียรติบรรยาย โดย คุณวายุรี บุญไทย หรือ ที่รู้จักกันในนาม ครูหยอย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านด่านใหม่ พร้อมทั้งสาธิตการทำปลาส้มที่ทางกลุ่มฯ ได้นำปลาที่ชาวบ้านหาได้จากแม่น้ำโขง เพื่อนำมาแปรรูป ไว้จัดจำหน่าย และอีกทั้งยังนำผลิตภัณฑ์เข้าประกวด จนได้รับรางวัล OTOP ๕ ดาวระดับประเทศ หลังรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้จากกลุ่มวิสาหกิจเสร็จสิ้น คณะศึกษาดูงานได้เดินทางกลับเทศบาลตำบลท่าพระ ในเวลาต่อมา
ภาพข่าว : ทต.ท่าพระ

Loading