วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าพระ ครั้งที่ ๒ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าพระ ครั้งที่ ๒ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗

Loading