วันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพรรณแพรไหม โรงพยาบาลสิรินธร __________________ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าพระ นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร พร้อมด้วย นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ นางวัชราพร ใสกาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียน โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนตำบลท่าพระ โดยมีเครือข่ายเข้าร่วม ประกอบด้วย โรงพยาบาลสิรินธร, ศูนย์ผู้สูงอายุ จ.ขอนแก่น, รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี, รพ.สต.ท่าพระ, อบต.ท่าพระ และอสม.ในพื้นที่ __________________

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพรรณแพรไหม โรงพยาบาลสิรินธร
__________________
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าพระ นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร พร้อมด้วย นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ นางวัชราพร ใสกาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียน โครงการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนตำบลท่าพระ
โดยมีเครือข่ายเข้าร่วม ประกอบด้วย โรงพยาบาลสิรินธร, ศูนย์ผู้สูงอายุ จ.ขอนแก่น, รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี, รพ.สต.ท่าพระ, อบต.ท่าพระ และอสม.ในพื้นที่
__________________

Loading