ต้อนรับคณะหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ให้การต้อนรับคณะหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อขับเคลื่อนงานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ตำบลท่าพระเป็น “ชุมชนต้นแบบตามโครงการ SOCIAL SMART CITY” การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน / กลุ่มสตรี / คนพิการ / เด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่าน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ให้คำแนะนำและร่วมขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ตำบลท่าพระเป็น “ชุมชนต้นแบบ SOCIAL SMART CITY” ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ