กิจกรรม (Big Cleaning Day) โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าพระ ได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะโดยการล้างทำความสะอาดถนน ซึ่งเป็นการควบคุมป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในชุมชนและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้

Loading