เอกสารประกวดราค้าจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ ๒๐ ตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระ ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 2.2566

Loading