เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕

วันศุกร์ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องปะชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น ๒
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ , นายกองเกียรติ ศรีวังสุ ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕ โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางสาวธนียา นัยพินิจ เป็นประธานที่ประชุม และมีคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมฯ การประชุมในครั้งนี้้ที่ประชุมได้พิจารณามีมติให้ความเห็นชอบ โครงการที่เทศบาลตำบลท่าพระเสนอขอรับงบประมาณซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ จำนวน ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการซ่อมแซมถนนซอยเจนจบทิศ ๑ บริเวณประตูน้ำหนองอีเลิง ได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินการ ๖๖๐,๐๐๐ บาท ๒) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนนริมชี บ้านท่าพระเนาว์ ได้รับอนุมัติงปประมาณดำเนินการ ๗๕๐,๐๐๐ บาท ในการนี้อำเภอเมืองขอนแก่น จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่างเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓
ในนามของชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบพระคุณ นางสาวธนียา นัยพนิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , ท่านคณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ. ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้อนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมถนนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 2,574 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้