พนักงานเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานจ้างฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลท่าพระ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ในทางเดินหายใจ ((ATK) ในวันแรกของการเริ่มต้นปฏิบัติงานหลังเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี และร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี นำคณะพนักงานเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานจ้างฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลท่าพระ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ในทางเดินหายใจ ((ATK) ในวันแรกของการเริ่มต้นปฏิบัติงานหลังเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ เป็นไปตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตราการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๖๐) ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 14 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้