ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และมีนางสาวพจนาถ คาดีวี เป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ จำนวน ๑๒ ท่าน และมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ , นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี , ร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี , นายธนวันต์ ช่างทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายวันชัย บุญเมฆ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ การประชุมฯ ในครั้งนี้เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลท่าพระ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมพอสรุปได้ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๓,๒ รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลท่าพระ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ขอออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุนในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทสบาลตำบลท่าพระ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
.
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 11 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้