ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มอบให้แก่ผู้พิการทางสายตา

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ลงพื้นที่นำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย มอบให้แก่ผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – 19) จำนวน ๓ ราย
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ สามคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ที่ได้มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————–
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading