ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ในส่วนของเทศบาลตำบลท่าพระ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ความสะดวกให้แก่คณะแพทย์ , พยาบาลจากโรงพยาบาลขอนแก่น , พนักงานเทศบาล , สมาชิก อสม. และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าพระ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ในส่วนของเทศบาลตำบลท่าพระ ให้แก่ผู้สูงอายุ , คนพิการ กลุ่มเปราะบาง ที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ จำนวน ๒๐ ราย
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ โรงพยาบาลขอนแก่น ที่ได้รับเป็นหน่วยงานดำเนินการฉีดวัคซีนฯ ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————–
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 36 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้