ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันจันทร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และมีนางสาวพจนาถ คาดีวี เป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ จำนวน ๑๒ ท่าน และมีคณะผู้บริหาร นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี นายธนวันต์ ช่างทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี นายวันชัย บุญเมฆ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลท่าพระ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมพอสรุปได้ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อวัคซีน “ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ” และการบริหารจัดการวัคซีน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลท่าพระ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 26 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้