คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  Click

คำสั่งแต่งตั้ง ITA 64

ประชุมชี้แจง คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประชุมชี้แจง คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    Click

ประชุมชี้แจง

มาตรการ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ     Click

ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการยืมใช้ทรัพย์สิ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล    Click   

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าพระ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าพระ   Click

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระการรับสินบน

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าพระ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าพระ     Click

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระการจัดการเรื่องร้องเรียน

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน    Click

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ-3

ข้อมูลเชิงสถิติ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   (รอบ ๖ เดือน)  Click 

ร้องเรียนการทุจริตในรอบ-6-เดือน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒    Click

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต-62

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน
รายงานการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  Click

วิเคราะห์ผลการประเมิน-62ใหม่มาก

รายงานการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รายงานการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓      Click

วิเคราะห์ ITA 63

รายงานการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รายงานการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔     Click

O42รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมฯ_merged-1-10
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลตำบลท่าพระ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลตำบลท่าพระ   Click

O33แก้ไขเทศบาลตำบลท่าพระ ดำเนินการจัดทำ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน   Click

O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)

ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)    Download

พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าพระ พร้อม

 1,702 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้