การประเมินและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน

o1.โครงสร้าง         Click

o2.ข้อมูลผู้บริหาร   Click

o3.อำนาจหน้าที่     Click

o4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน Click

o5.ข้อมูลการติดต่อ        Click

o6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   Click

การประชาสัมพันธ์

o7.ข่าวประชาสัมพันธ์      Click

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8.Q&A   

 • ช่องทางรับฟังความคิดเห็น    Click
 • ภาพประกอบ            Click

o9.Social Network      Click

การดำเนินงาน

o10.แผนดำเนินงานประจำปี   Click

o11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน    Click

o12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี    Click

การปฏิบัติงาน

o13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   Click
 • คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน    Click

การให้บริการ

o14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • คู่มือบริการประชาชน      Click

o15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    Click

o16.รายงานผลการสำเร็จความพึงพอใจการให้บริการ    Click

o17.E-Service

 • ระบบแจ้งเรื่องร้องทุกข์สำหรับประชาชน   Click
 • ระบบร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น       Click

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี       Click

o19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน

 • รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 1/2563 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)    Click
 • รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (มกราคม – มีนาคม 2563)    Click

o20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี     Click

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563  Click

o22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  Click

o23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน     Click

o24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   Click

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 •  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563     Click

o26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • รายงานผลการอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  Click

o27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร       Click
 • หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร           Click  
 • หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร                         Click
 • หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร    Click
 • มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ  Click

o28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • รายงานติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562  Click
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจของข้าราชการ ด้านการบริหารของผู้บริหาร การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแรงจูงใจของพนักงานในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562    Click

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต     Click

o30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต                 Click

o31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  Click
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)  Click

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น      Click

 • ภาพประกอบ     Click

o33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม     Click

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34.เจตจำนงของผู้บริหาร           Click

o35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

 • โครงการอบรมปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ       1     2

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

 • แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  Click

o37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • โครงการอบรมปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ       1     2
 • มาตรการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลท่าพระ

–  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  Click

–  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   Click

– มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  Click

– มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   Click

– มาตรการป้องกันการรับสินบน      Click

– มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม   Click

– มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  Click

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • โครงการอบรมปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ       1    2

แผนป้องกันการทุจริต

o39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต    Click

o40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน   Click

o41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   Click

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • สรุปการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  Click

o43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 • ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ   Click
 • มาตรการเกี่ยวกับการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ               Click
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   Click

– คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) เทศบาลตำบลท่าพระ   Click

– ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  Click

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจ63

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจ

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วิเคราะห์ผลการประเมิน 62ใหม่มาก

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการยืมใช้ทรัพย์สิ

 

 

มาตรการการยืมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่าพระ

มาตรการการยืมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่าพระ

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระเรื่อง  มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระการใช้ดุลยพินิจ

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนของส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าพระ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระการรับสินบน

 

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง  หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าพระ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระการจัดการเรื่องร้องเรียน

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ

 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระต่อสาธารณะ

 

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขออนุมัติแต่งตั้งคณธทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) เทศบาลตำบลท่าพระ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ขอเชิญประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส