ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนกิจกรรม Spark U ปีที่ ๓

วันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนกิจกรรม Spark U ปีที่ ๓ เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลท่าพระ กับ สำนักงาน ส.ส.ส. ในเรื่อง “ท่าพระเมืองภาพยนต์” สืบสานตำนาน สตั๊นท์แมนเลือดเนื้อชาวท่าพระ นายกฤติยา ลาดพันนา หรือ พันนา ฤทธิไกร และกลุ่มสตั๊นท์แมนในรุ่นแรกมีจำนวน ๗ คน ฯลฯ การประชุมในครั้งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี , ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี , จ.ส.ต.เรืองศักดิ์ แก้วบ้านเหล่า , นางสุมาลี สุวรรณกร เครื่อข่าย ส.ส.ส. , นายบรรลุ ศรีแสง ผู้กำกับภาพยนต์ , นายไพบูลย์ ราชธา ผู้ฝึกสอนสตั้นท์แมน , อ.เจริญ สาดา ช่างภาพ / อุปกรณ์ประกอบฉาก , นายคนึ่ง เคนหล้า นักแสดง , นางวาริสา แก้วดอนหัน หน.สำนักปลัด , น.ส.สุวรรณี ศรีดาธรรม หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป , นายอนุชิต ผลแก้ว นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ , พ.จ.อ.จักรภพ นามปากดี นิติกรชำนาญการ การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
——————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ
 

 84 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้