วันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล นำโดย นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ , หัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ ,พนักงานลูกจ้าง คณะครูจากโรงเรียนเทศบาลท่าพระ และคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมบวงสรวงศาลพระภูมิประจำเทศบาล เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ กาลนี้ นายก ได้กล่าวสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกุล ข้อความ บางตอน กล่าวไว้ว่า “การดำรงอยู่ของเทศบาล ถือเป็นสัญญาลักษณ์แห่งการนำพาความเจริญ มายังชุมชนท้องถิ่นซึ่งเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ผ่านการบริหารจัดการทรัพยากร การมุ่งสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามอำนาจหน้าที่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์”

วันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล นำโดย นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ , หัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ ,พนักงานลูกจ้าง คณะครูจากโรงเรียนเทศบาลท่าพระ และคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมบวงสรวงศาลพระภูมิประจำเทศบาล เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ กาลนี้ นายก ได้กล่าวสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกุล ข้อความ บางตอน กล่าวไว้ว่า “การดำรงอยู่ของเทศบาล ถือเป็นสัญญาลักษณ์แห่งการนำพาความเจริญ มายังชุมชนท้องถิ่นซึ่งเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ผ่านการบริหารจัดการทรัพยากร การมุ่งสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามอำนาจหน้าที่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์”

Loading