โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น ที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย กิจกรรมการส่งเสริมสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาผู้เรียน คณะครู ผู้ดูแลเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยเข้าสู่ยุคแห่งการเรียนรู้ เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง อปท. กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน ดำเนินการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ และในโอกาสนี้ท่านนายอำเภอเมืองขอนแก่น ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นได้เยี่ยมชมการจัดบูทนิทรรศการผลงานการจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๓ แห่ง กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารสถานศึกษา , ข้าราชการ , พนักงานเทศบาล , คณะครู , ครูผู้ดูแลเด็ก , คณะผู้ปกครอง , เด็กปฐมวัย ฯลฯ อาทิเช่น นายรังสรรค์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ , นายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ , นายอาคม ศิลปะดอนบม นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ , นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด , จ่าสิบเอกนพดล คนตวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง , นายธนกร รังสิมานพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน , นางสาวรัมภามาส ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า , นายบุญธรรม โยคุณ รองนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ , ประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ , ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ , นายรักชาติ เนวรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลศิลา , นายวิทวัส จันทะรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า , นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ , นางสาวพัณณ์ชิตา ภัทรชัยธนพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นายกฤษณ์ กลิ่นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ ฯลฯ เข้าร่วมพิธีฯ
เทศบาศตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านประธานในพิธี นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น , ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ท่านปลัดเทศบาล , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม และขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอขนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดงาน ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————
ข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าพระ

Loading