ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุก ประจำปี ๒๕๖๕

ตามที่ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ
ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุก ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีหน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระอย่างครอบคลุมทั่วถึง ได้รับบริการ
สะดวกรวดเร็วในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ผลดีต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญา โดยคาดหวังว่า
ในที่สุดประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ จะมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

Loading